สถานการณ์ปัญหาเรื่องทิศและแผนผัง

 

       ยายมีเลี้ยงมาลินีโดยลำพังตั้งแต่อายุ 1 ขวบ ซึ่งพ่อและแม่ของมาลินีได้เสียไปตั้งแต่มาลินีได้ 3 เดือนตอนนี้มาลินีอายุ 12 ปี                มาลินีเป็นเด็กฉลาด ช่างซักถาม แต่เรียนไม่เก่ง มาลินีต้องเดินไปโรงเรียนทุกวันเพราะยายมีไม่มีเงินซื้อรถจักรยานให้ วันหนึ่งมาลินีอยากวาดแผนที่การเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนมาลินีจึงบอกมาลีให้วาดแผนที่ให้ดูซึ่งมาลีเป็นเด็กเรียนเก่งที่มาลินีให้ช่วยสอนการบ้านทุกวันโดยมาลินีเล่าให้มาลีฟังว่า

     มาลินีเดินทางไปทางทิศเหนือ 400เมตร เมื่อถึงสี่แยกแล้วเลี้ยวไปทางทิศตะวันตก 200 เมตร จนถึงสามแยกเลี้ยวไปทางทิศเหนืออีก 150 เมตร จากนั้นเดินทางไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 300 เมตร แล้วเดินไปทิศตะวันตกเฉียงใต้ 400 เมตร จนถึงโรงเรียน

กำหนดมาตราส่วน 1 เซนติเมตร : 100 เมตร

 

1.ระยะทางทั้งหมดที่มาลินีใช้เดินทางเป็นระยะทางเท่าไร

2.จงวาดแผนที่จากบ้านไปโรงเรียนของมาลินี

3.ระยะทางจากบ้านมาลินีถึงสามแยก มีระยะทางเท่าไร

Advertisements

ธนาคารความรู้เรื่องทิศและแผนผัง เกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้

 

          1.ฝึกทักษะการคิดคำนวณ

         2.ฝึกการแก้ไขปัญหา

         3.เชื่อมโยงวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาอื่นๆได้

         4.สามารถนำสิ่งที่เรียนไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน

ธนาคารความรู้เรื่องทิศและแผนผัง เกี่ยวกับขั้นตอนการเขียนแผนผัง

 

     *หาความยาวจริงของสิ่งที่ต้องการเขียนแผนผัง

     *กำหนดมาตราส่วนให้เหมาะสมกับความยาวจริง

     *คำนวณหาขนาดหรือความยาว ที่จะเขียนแผนผังจากมาตราส่วนที่กำหนดไว้

ธนาคารความรู้เรื่องทิศและแผนผัง เกี่ยวกับทิศทาง

 

               ทิศหลักมี 4ทิศ คือ ทิศตะวันตก  ทิศตะวันออก   ทิศเหนือ และทิศใต้  ทิศที่อยู่ติดกันทำมุม 90 องศาซึ่งกันและกัน

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ: อยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศเหนือ

ทิศตะวันออกเฉียงใต้: อยู่ระหว่างทิศตะวันออกกับทิศใต้

 ทิศตะวันตกเฉียงใต้:อยู่ระหว่างทิศตะวันตกกับทิศเหนือ

 ทิศตะวันตกเฉียงใต้:อยู่ระหว่างทิศตะวันตกกับทิศใต้

 

 

ธนาคารความรู้เรื่องทิศและแผนผัง เกี่ยวกับเกร็ดความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องทิศ

 

จากทิศทั้ง 4 และทิศย่อยทั้ง 4 ทิศ ยังมีชื่อเรียกอีกแบบ คือ

                -ทิศเหนือ  เรียกว่า (อุดร)

                -ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกว่า (อีสาน)

                -ทิศตะวันออก เรียกว่า (บูรพา)

                -ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เรียกว่า (อาคเนย์)

                -ทิศใต้ เรียกว่า (ทักษิณ)

                 -ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เรียกว่า (หรดี)

                -ทิศตะวันตก เรียกว่า (ประจิม)

                -ทิศตะวันตกเฉียงใต้ เรียกว่า (พายัพ)

ธนาคารความรู้เรื่องทิศและแผนผัง เกี่ยวกับมาตราส่วน

 

     อ่านว่า มาตราส่วน 1 เซนติเมตร ต่อ 2 เมตร

หมายความว่า ความยาวในรูป 1 เซนติเมตร  แทนความยาวจริง  2 เมตร 

      รูปเสาธงสูง 4 เมตร  แสดงว่า เสาธงสูง 8 เมตร

 

           อ่านว่า  มาตราส่วน 1 ต่อ 5

          หมายความว่า  ความยาวในรูป 1 หน่วย แทนความยาวจริง 5 หน่วย หรือกล่าวว่าความยาวจริงเป็น 5 เท่า ของความยาวในรูป

         รูปใบไม้ยาว 3 เซนติเมตร   แสดงว่า ใบไม้ยาว 15 เซนติเมตร

 

 

ฐานความช่วยเหลือเรื่องทิศและแผนผัง เกี่ยวกับความคิดรวบยอด

 

Previous Older Entries